Tarih

TBMM Başkanı’nın 1963’te Maraş Kurtuluş Bayramı’na Davet Edilmesi Hakkında TBMM Oturum Tutanağı

Güncelleme: 16 Mart 2020

Aşağıdaki metin, 10 Şubat 1963 tarihli TBMM oturum tutanaklarında yer almakta olup, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 43. yıl dönümü kutlamalarına TBMM başkanının ve başkan vekilinin Maraş vekillerince davet edilmesini göstermektedir.


10 Şubat 1963 Pazar

İKİNCİ OTURUM

Açılma saati: 11:00

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. (Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Meclisimiz, Anayasanın ve iç tüzüğün aradığı ekseriyet olmadan hiçbir zaman açılmaz. Bundan evvel de böyle bir hal vuku bulmuştur. Saat 10:00 da ki oturumda, komisyondaki arkadaşlarımız mükerreren ve hataen sayıldığı için, “Müzakerelere başlıyoruz.” denilmiştir. Bu husus sonradan anlaşılmış olduğu için oturum saat 11:00’e talik edilmiştir. Şu anda Komisyonda bulunan 20 arkadaşla birlikte Meclisimiz 250 kişi mevcuttur. Binaenaleyh oturumu açıyorum. (“Bravo Başkan!” sesleri)

— Maraş milletvekilleri Kemal Bağcıoğlu, Enver Kaplan, Ali Hüdayioğlu ve Adnan Karaküçük’ün, milletvekillerini temsil etmek üzere Başkan veya Başkanvekillerinden birinin Maraş’ın kurtuluş bayramına katılmasına dair önergesi

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN — Ne hakkında efendim.

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Maraş’ın Kurtuluş Bayramı hakkında.

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Kemal Bağcıoğlu’na söz vereceğim. Sayın, Mahmut Rıza Bertan size ondan sonra söz vereceğim. — Buyurun Bağcıoğlu.

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda birkaç dakikanızı alacağım için özür dilerim.

İstiklâl mücadelesi, Maraş’ta atılan ilk kurşun ile başlamıştır. Türk Millî Mücadele hamlesinin ilk kıvılcımları, Maraş’ta patlamış ve “Vatanımız bizlere mezar olmadıkça düşmana gülzar olamaz” taahhüt ve parolası Maraş’ta taahhüt edilmiş ve o günkü ümitsiz şartlar içinde, hiçbir millete nasip olmayan kahramanlık destanları Maraş’ta yazılmıştır.

Birinci Dünya Savaşının zafer sarhoşluğu içinde şımarık ve şaşkın davranışlarına son vermek, hürriyet ve istiklâllerine biran evvel kavuşmak için susamış insanların 43 yıl evvel gösterdikleri bu fedakârca kahramanlığa karşısı her sene Maraş’ta muazzam bir bayram yapılmaktadır.

Maraş’ın bu kahramanlığına bir cemile olmak üzere, Meclisi Âli Türkiye’de yalnız Maraş vilâyetine mahsus ‘olmak üzere, bayrağına istiklâl madalyası talik etmiş bulunmaktadır. Meclisi Âlinin bu kadar alâka göstermiş bulunduğu bir vilayetin kurtuluş bayramına bütün mebuslarımızın ve bütün Meclisimizi, Maraş mebusları olarak, davet ediyoruz. Ancak, Yüce Meclisimizin, memleketin yine çok mühim mevzularını konuşmak üzere bulunduğunu ve bütün arkadaşlarımızın iştirakine imkân olmadığını da takdir ediyoruz. Bu sebeple bu kutsal bayrama iştirak için Meclisi temsilen Meclis Başkanının veya Başkanvekillerinden birinin gönderilmesi hususunda ‘karar istihsalini kıymetli arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bu mevzuda bir de önerge hazırlamış bulunuyoruz.

Müspet oylarınızı rica ediyoruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar)

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa

Türk Millî Mücadele hamlesinin ilk zafer kıvılcımının parladığı ve (Vatanımız bizlere mezar olmadıkça düşmana gülzar olmaz). Taahhüt ve parolasının tahakkuk şehirlerinden ve Meclisi Âli karariyle Bayrağına istiklâl Madalyası talik edilmiş bulunan Kahraman Maraş‘ın;

12 Şubat kurtuluşunun 43’ncü yıl dönümü münasebetiyle, vali ve belediye başkanımızın davetini teyiden Maraş milletvekilleri olarak Yüksek Meclisin Başkan ye Başkanvekilleriyle muhterem üyelerini törenimize davetten şeref duymaktayız.

Geceleri dahi mesai yapmakta olan Meclisimizde mühim ve müstacel kanun tasarılarının müzakere edilmekte olması ‘hasebiyle topluca icabet mümkün olmayacağına göre;

Yüksek Meclisi temsilen Başkan ve başkanvekillerinden birinin Maraş Kurtuluş Bayramına iştirakine karar ittihazı suretiyle Millî Mücadele şehitlerinin ruhunun şâd edilmesini, Kahraman Maraşlılarla gazilerinin de sevindirilmesini arz ve teklif ederiz.

Maraş

Adnan Karaküçük

Maraş

Enver Kaplan

Maraş

Ali Hüdaioğlu

Maraş

Kemal Bağcıoğlu

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Etmiyenler… Kabul edilmiştir. Başkanlık Divanınca gereği yapılacaktır.


Aynı gün öğleden sonra gerçekleşen oturumda öğleden önceki bu teklife ilişkin aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

BAŞKAN — Arkadaşlarımıza bir hususu arz etmek isterim. Sabahki birleşince Maraş’ın kurtuluşuna iştirak edecek milletvekili Başkanvekillerinden birisi için başkanlık divanı toplandı. Başkanvekili Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın gönderilmesine karar verdi. Arkadaşımız Maraş’a müteveccihen bu akşam hareket etmiştir. Bilgilerinize sunarım.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir