Tarih

6 Şubat 1973 – Maraş’a Kahramanlık Unvanı Verilmesine Dair Senatonun Reddettiği Kanun Teklifinin Millet Meclisi’nde Tekrar Görüşmeye Açılması

Güncelleme: 27 Mart 2020

Aşağıdaki metin, 6 Şubat 1973 tarihli Millet Meclisi oturum tutanaklarından tarafımca metne aktarılmış olup, 10 Ocak 1972 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul edilen, 14 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından reddedilen, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin Millet Meclisi’nde tekrar görüşülmesini ve Senatonun reddinin reddedilmesini içermektedir.

MİLLET MECLİSİ
51’inci Birleşim
6 Şubat 1973, Salı

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15:00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri)

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. .Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Saym : 192, 192’ye 1 nci vk, 192′ ye 2 nci ek, 192’ye 3 ncü ek ve 192’ye 4 ncü ek; C. ‘Senatosu S. Sayısı: 59) (1)

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın Zekeriya Kürşad ve Maraş Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk tarafından verilmiş, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu üzerindeki müzakereye geçiyoruz.

Komisyon raporunu okutuyorum: (Komisyon raporu okundu.)

BAŞKAN — Maraş ilinin Kahraman Maraş adını alması hakkında Millet Meclisimizce kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosunca reddedilmiş bulunmaktadır. İçişleri Komisyonumuz 1’inci okunan raporu ve 2’inci okunan raporu tekabbül raporu ile de Cumhuriyet Senatosunca vâki kanun metninin reddine mütedair olan hususu benîmsememiş bulunmaktadır. Bu hususu müzakereye vazettikten sonra Genel Kurulca, İçişleri Komisyonumuzun raporu benimsediği takdirde açık oylarınıza arz edilecek ve 226 oy aranacaktır.

Rapor üzerinde görüşmek isteyen sayın milletvekili var mı..? Yok..?

İçişleri Komisyonunun Millet Meclisince kabul edilen metnin reddine mütedair olan hususu, benimsememiş olmasına mütedair olan kısmı oylarınıza arz edeceğim. Müspet oy kullandığınız takdirde Cumhuriyet Senatosunun reddini kabul etmediğinizi, menfî oy kullandığınız takdirde Cumhuriyet Senatosuna iltihak etmiş bulunacağınızı arz ederim.

İçişleri Komisyonu raporunu benimseyen arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar..? Benimsemeyenler.. Millet Meclisi Genel Kurulunun işarî oyu ile Maraş ili adının Kahraman Maraş olmasına mütedair bulunan İçişleri Komisyonu kararı benimsenmiştir.

Açık oylarınıza arz edilecektir.


Ek: Okunan İçişleri Komisyon Raporu

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 2/12)

(Not: C. Senatosu S. Sayısı : 59)

İçişleri Komisyonu tezkeresi

Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No: 2/162, 2/163
Karar No: 6

15 Aralık 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA

Komisyonumuzca kabul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 21 Nisan 1972 tarihinde Yüksek Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul gündeminde kalan 2/162 ve 2/163 esas numaralı “Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın, Maraş adının Kahraman Maraş’a tahviline dair kanun teklifi” ile “Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi” tekabbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler neticesinde, mezkûr tekliflerin evvelce kabul olunduğu veçhile tekabbülüne ve dosyaların Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim.

İçişleri Komisyonu Başkanı
Kayseri
Hayrettin Nakiboğlu


Maraş’a Kahramanlık Ünvanı verilmesini öngören kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu tarafından reddi, bu oturumda Millet Meclisi tarafından reddedilmiş ve 226 oyun gerekli olduğu açık oylama sürecine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Konunun aciliyetine binaen bir gün sonra 7 Şubat 1973 tarihinde açık oylama yapılmıştır.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir