Tarih

2 Haziran 1972 – Maraş İline Kahraman Maraş Unvanı Verilmesi Kanun Teklifinin Millet Meclisinde Yeniden Görüşülmesi

Güncelleme: 25 Nisan 2020

Aşağıdaki metin, 2 Haziran 1972 tarihli Millet Meclisi oturum tutanaklarından tarafımca metne aktarılmış olup, 10 Ocak 1972 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul edilen, 14 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından reddedilen, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin Millet Meclisi’nde tekrar görüşülmesini içermektedir.

MİLLET MECLİSİ
97’inci Birleşim

2 Haziran 1972, Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati: 15:00
BAŞKAN: Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER: Kenan Aral (Tunceli), Hüseyin Yenipınar (Tunceli)

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad’ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk’ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 2/12) (S. Sayısı: 192, 192’ye 1 nci ek, 192’ye 2 nci ek, 192’ye 3 ncü ek)

BAŞKAN — Bu teklifin Senatodan dönmüş olması yönünden, öncelikle görüşülmesi hususu hakkında önerge var. Takdim ediyorum.

 Sayın Başkanlığa

Gündemin, tüzük gereğince, bir defa görüşülecek işlerinden olup, 23’üncü sırada kayıtlı Maraş ili adının, Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun teklifinin, üç seneden beri gündemde bulunması ve bu kere de Senatodan dönmüş olması nedeniyle, öncelikle görüşülmesini teklif ederim. Saygılarımla.

İçişleri Komisyonu 2. Başkanı
Eskişehir
Şevket Asbuzoğlu

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler..? Kabul etmeyenler..? Kabul edilmiştir. Lütfen komisyon yerini alsın. Yetkili komisyon..? Yok mu efendim..? (“Yok” sesleri) Celâlettin Coşkun, Mehmet Hazer, Nuri Demirel, Cahit Ortaç, Şevket Asbuzoğlu, önerge sahibi Mustafa Karaman, Ali Uslu..? Yok.

Komisyon yok. Peki geçiyoruz.

Millet Meclisi’nde öncelikli gündeme alınsa da ilgili komisyon hazır bulunmadığı için kanun teklifinin yeniden oylanması aşamasına geçilememiştir. Maraş’a Kahramanlık unvanı verilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi gündemine 6 Şubat 1973 tarihinde tekrar gelecektir.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir