Tarih

14 Mart 1972 – Maraş İli Adının Kahraman Maraş Olarak Değiştirilmesi Kanun Teklifinin Cumhuriyet Senatosunda Reddedilmesi

Güncelleme: 26 Mart 2020

Aşağıdaki metin, 14 Mart 1972 tarihli TBMM oturum tutanaklarından tarafımca metne aktarılmış olup, 10 Ocak 1972 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul edilen, Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu’nda görüşülmesini içermektedir.

14 Mart 1972, Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma saati: 15:00

BAŞKAN: Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu

KÂTİPLER: Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay)

Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 2/12) (S. Sayısı : 59) (Ret) (1)

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler kısmında bulunan Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gündemde mevcut işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.

İçişleri Komisyonu Başkanı
Aydın
Celâlettin Coşkun

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye..? Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..? Etmeyenler..? Önerge kabul edilmiştir efendim.

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 59

Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/162; Cumhuriyet Senatosu : 2/12) (Ret)

Not : (Millet Meclisi S. Sayısı : 192)

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 10 Ocak 1972 tarihli 26’ıncı Birleşimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen, Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.

Saygılarımla.

Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not: Bu teklif 17 Aralık 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 19 Mart 1971; 10 Ocak 1972 tarihli 74 ve 26’ıncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 192)

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
Maraş İli Adının “Kahraman Maraş” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

MADDE 1. — Maraş ili adı “Kahraman Maraş ili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Komisyonu Raporu

Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No: 2/12
Karar No: 8

20 Ocak 1972

Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 10 Ocak 1972 tarihli 26’ıncı birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı oyla kabul edilen, Maraş ili adının, “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifi komisyonumuzun 18 Ocak 1972 tarihli birleşiminde İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu.

Maraş ili Milli Mücadelemizde büyük yeri olan bir ilimizdir. Efsaneleşmiş Sütçü İmam ve Maraşlıların kahramanlığı ve Müstevlilere karşı ilk kurşunu atması, Maraş’ın tam 22 gün, gece gündüz çok ilkel silâhlarla her türlü vasıtalarla cihazlanmış koca bir orduyu topraklarından sürüp atması Türkiye çapında Millî Mücadele azmini kuvvetlendirmiş, ona ışık tutmuş ve yer yer düşmana karşı girişilen ve başarılan hareketlerde elde bir bayrak olarak taşınmıştır. Maraş iline İstiklâl Madalyası verilmesi bundandır. Bu madalya bugün Maraş Kalesindeki Bayrağa iliştirilmiş olarak bütün haşmetiyle durmaktadır.

Türk Milleti, Maraş ismini duyunca, bu ismin kahramanlık demek olduğunu bilir. Yani kahramanlık Maraş isminin bünyesinde mündemiçtir. Bunun dışında bir Maraş düşünülemez.

İşte bu düşüncelerledir ki; Maraş ismine ayrıca bir Kahraman ekinin ilâvesini komisyonumuz uygun bulmamıştır. Bu aynı mananın tekrarlanması demek olacaktır. Bunun dışında Maraş il ismi (Kahraman Maraş) alarak değiştirildiği takdirde:

1. Millî Mücadelede istilâya uğramış çile çekmiş ve düşmana karşı kahramanca savaşmış birçok illerimiz vardır. Bunlarda haklı olarak kendilerine bir sıfat arayacaklardır. Bunların kanunlaşması halinde il isimlerinde büyük kargaşalıklar husule gelecektir. Kanunlaşmazsa bu iller rencide olacak ve kıskançlık doğacaktır.

2. Maraş’ta köy muhtarlarının mühründen tutunuzda bütün basili kâğıtlarda değişiklikler yapılacak muameleler güçleşecek ve yemi yeni masraf kapıları açılacaktır.

3. Haritalar, paftalar, tarihler bilhassa Harp Tarihindeki isimlerin düzeltilmesi mümkün olamayacağından ileride iltibaslara sebebiyet verecektir.

4. Vilayet trafik numaraları değişecek, bu da hem karışıklığa ve hem de yeni masraflara yol açacaktır.

Bütün bu sebeplerden Komisyonumuz. Maraş isminin (Kahraman Maraş) olarak değiştirilmesini uygun bulmamış ve teklifin tümünü reddetmiştir.

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve genel kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkan
Aydın
Celalettin Çoşkun

Bursa
Cahit Ortaç

Tokat
Ali Altuntaş

Kırşehir
Halil Özmen Toplantıda ve imzada bulunamadı

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Tayfur Sökmen
Toplantıda ve imzada bulunamadı

Sözcü
Kars
Mehmet Hazer

Gaziantep
Muhalifim
İ. Tevfik Kutlar

Muğla
Haldun Menteşeoğlu
Toplantıda ve imzada bulunamadı

Adana
Müstenkif
M. Yılmaz Mete

Bağımsız Cemal Tarlan

Katip
Balıkesir
Nuri Demirel
Toplantıda ve imzada bulunamadı

Hakkari
Necip Seyhan

Yozgat
Sadık Artukmaç

Tabii Üye
Sezai O’kan

Bağımsız
Selahattin Cizrelioğlu
Toplantıda ve imzada bulunamadı

Muhalefet Şerhi

Maraş İstiklâl mücadelemizin düşmana bilfiil ilk kurşun atan ve kahramanca dövüşen, bu suretlede tarihe geçen kahraman bir beldesi, yiğitler diyarıdır.

Bu ilimiz halkının Maraş’ta başlattığı mücadelesini, Gaziantep mücadelesinde yardım suretiyle devam ettirmiş olmasından Kahramanlık unvanının verilmesi ve Kahraman Maraş adının konulması hususundaki kanun teklifinin kabulü taraftan olduğum için tasarının reddine iştirak etmediğimi arz ederim.

Gaziantep Senatörü
İbrahim Tevfik Kutlar

20 Ocak 1972

14 Mart 1972 Tarihli Cumhuriyet Senatosu Oylaması

Maraş ili adının “Kahraman Maraş” olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu:

Üye sayısı: 183
Oy verenler: 114
Kabul edenler: 100
Reddedenler: 14
Çekinserler: O
Oya katılmıyanlar: 67
Açık üyelikler: 2

[Kabul Edenler]

TABİİ ÜYELER: Refat Aksoyoğlu, Emanullah Çelebi, Vehbi Ersü, Suphi Gürsoytrak, Kadri Kaplan, Suphi Karaman, Kâmil Karavelioğlu, Sami Küçük, Sezai O’Kan, Fahri Özdilek, Selâhattin Özgür, M. Şükran Özkaya, Ahmet Yıldız, Muzaffer Yurdakuler

ANTALYA: Mehmet Pırıltı, Akif Tekin

AYDIN: Ali Celâlettin Coşkun

BİLECİK: Mehmet Orhan Tuğrul

BİTLİS: Orhan Kürümoğlu

BURDUR: Ö. Faruk Kınaytürk

ÇANKIRI: Gürhan Titrek

DENİZLİ: Ali Kemal Turgut

ERZİNCAN: Fehmi Baysoy

ESKİŞEHİR: Ömer Ucuzal

GÜMÜŞANE: Abbas Cilâra

HATAY: M. Enver Bahadırlı, Mustafa Deliveli

İÇEL: Lûtfi Bilgen, Talip Özdolay

İZMİR: Mümin Kırlı

KASTAMONU: Ahmet Nusret Tuna

KOCAELİ: Lûtfi Tokoğlu

KÜTAHYA: A. Orhan Akça, İ. Etem Erdinç

MALATYA: Hamdi özer

MARDİN: Abdülkerim Saraçoğlu

MUŞ: İsa Hisan Bingöl

NİĞDE: Hüseyin Avni Göktürk

RİZE: O. Mecdi Agun

SAMSUN: H. Enver Işıklar, Refet Rendeci, Fethi Tevetoğlu

SİNOP: Nâzım İnebeyli

TOKAT: Ali Altuntaş, Zihni Betil

TRABZON: Ali Şakir Ağanoğlu, Reşat Zaloğlu

YOZGAT: İsmail Yeşilyurt

ZONGULDAK: Tarık Remzi Baltan, Mehmet Ali Pestilci

ADANA: M. Nuri Âdemoğlu, Mehmet Ünaldı

AFYON KARAHİSAR: M. Kâzım Karaağaçlıoğlu, Ahmet Karayiğit, Kemal Şenocak

ANKARA: Mansur Ulusoy, Mahmut Vural, İsmail Yetiş

ARTVİN: Fehmi Alpaslan

BALIKESİR: Cemalettin İnkaya

BİNGÖL: A. Hikmet Yurtsever

BOLU: Alâeddin Yılmaztürk

BURSA: Cahit Ortaç

ÇORUM: M. Şevket Özçetin

ELAZIĞ: Celâl Ertuğ, Salim Hazerdağlı

ERZURUM: Osman Alihocagil, Sakıp Hatunoğlu, Edip Somunoğlu

HAKKÂRİ: Necip Seyhan

ISPARTA: Mustafa Gülcügil

İSTANBUL: Erdoğan Adalı, Şevket Akyürek, Halûk Berkol, 0. Zeki Gümüşoğlu, Rifat Öztürkçine

KARS: Y. Ziya Ayrım

KAYSERİ: Hüsnü Dikeçligil, Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sami Turan

KONYA: Osman Nuri Canpolat, Fevzi Halıcı, Fakih Özlen, Mehmet Varışlı

MANİSA: Oral Karaosmanıoğlu, A. Orhan Süersan

MUĞLA: İlyas Karaöz, Haldun Menteşeoğlu

ORDU Bekir Sıtkı Baykal

SAKARYA: Osman Salihoğlu, Mustafa Tığlı

SİİRT: Abdurrahman Kavak

SİVAS: Nurettin Ertürk, Hüseyin Öztürk

URFA: İ. Etem Karakapıcı, Hasan Oral

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER: Hidayet Aydıner, Vahap Güvenç, Bahriye Üçok, Ragıp Üner

[Reddedenler]

AĞRI: Salih Türkmen

ANKARA: Turhan Kapanlı, Yiğit Köker

BALIKESİR: Nejat Sarlıcalı

BURSA: İ. Sabri Çağlayangil, Şeref Kayalar

GAZİANTEP: İbrahim Tevfik Kutlar, Salih Tanyeri

İSTANBUL: Fikret Gündoğan, Ekrem Özden, Cemal Yıldırım

İZMİR: Nazif Çağatay

ORDU: Şevket Köksal

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE: Suad Hayri Ürgüplü

[Oya Katılmayanlar]

TABİÎ ÜYELER: Ekrem. Acuner, Mucip Ataklı, Mehmet Özgüneş, Haydar Tunçkanat

AMASYA: Macit Zeren

AYDIN: İskender Cenap Ege (Bşk. V.), Halil Goral

BOLU: Turgut Yaşar Gülez

ÇANAKKALE: Nahit Altan, Ziya Termen

DENİZLİ: Hüseyin Atmaca

EDİRNE: Mehmet Nafiz Ergeneli

İSTANBUL: Mebrure Aksoley, Tekin Arıburun (Başkan)

KARS: Sırrı Atalay, Mehmet Hazer

KASTAMONU: Mehmet Çamlıca

KIRKLARELİ: Ali Alkan

KOCAELİ: Hikmet İsmen

MALATYA: Nurettin Akyurt

MARAŞ: Adnan Karaküçük (B.), Hilmi Soydan

NEVŞEHİR: İ. Şevki Atasağun

ORDU Selâhattin Acar

TEKİRDAĞ: Hayri Mumcuoğlu (Bşk. V.), Cemal Tarlan

TUNCELİ: Arslan Bora

VAN: Ferid Melen (B.)

YOZGAT: Sadık Artukmaç

ZONGULDAK: Ahmet Demir Yüce

ADANA: M. Yılmaz Mete, Mukadder Öztekin (B.)

ADIYAMAN: Mehmet Sırrı Turanlı

ANKARA: Hıfzı Oğuz Bekata, Turgut Cebe

BALIKESİR: Nuri Demirel, Mehmet Güler

BURSA: Saffet Ural

ÇORUM: Safa Yalçuk

DİYARBAKIR: Selâhattin Cizrelioğlu, Azmi Erdoğan

GİRESUN: Sabahattin Orhon, İhsan Topaloğlu

İZMİR: Beliğ Beler, Mustafa Bozoklar, Orhan Kor, Necip Mirkelâmoğlu (İ. A.)

KIRŞEHİR: Halil Özmen

KONYA: Sedat Çumralı

MANİSA: Doğan Barutçuoğlu, Ruhi Tunakan, Rıza Işıtan

MARDİN: Abdurrahman Bayar

NİĞDE: Kudret Bayhan

SİVAS: Âdil Altay

TRABZON: Ö. Lûtfi Hocaoğlu

UŞAK: Mehmet Faik Atayurt

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER: Lûtfi Akadlı, Selâhattin Babüroğlu, Hayri Dener Özer, Derbil Sait Naci Ergin (B.), Nihat Erim (Başbakan), Mehmet İzmen, Fahri Korutürk, Cemal Madanoğlu, Tayfur Sökmen

[Açık Üyelikler]

Eskişehir – 1
Sivas – 1
Yekün – 2

Millet Meclisi’nde kabul edildikten sonra yukarıdaki oturum tutanaklarında görüldüğü üzere Maraş’a Kahraman unvanı verilmesini öngören kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu’nda reddedilmiştir. Millet Meclisi’ne iade edilen kanun teklifi, 2 Haziran 1972’de tekrar Millet Meclisi gündemine gelmiştir. İlgili tarihteki oturum tutanaklarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Facebook Yorumları
Tıkla. Paylaş. Destek Ol.

Mahmut Alperen Kurt

Kahramanmaraş'ın en yücesinde, Nurhak Dağı'nın eteklerinde doğdu. Sevdalı olduğu zirvelere üniversite eğitimi için veda etti. Tarih okudu. Bedeni İstanbul'da çalışıyor, gönlü hala Nurhak'ta...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir